Kako otvoriti obrt?

Otvaranje obrta je dosta brz, jednostavan i jeftin proces s mogućim ograničenjima i uvjetima vezanim uz djelatnosti koje želite obavljati. Prijava upisa u obrtni registrar vrši se pri nadležnim uredima državne uprave u županijama – službama za gospodarstvo…

Tako fizička osoba stiče status obrtnika ako udovoljava općim uvjetima propisanim čl. 4. Zakona o obrtu te određenim posebnim uvjetima ovisno o vrsti obrta…
Za Grad Zagreb postoje 3 lokacije GRADSKIH UREDA ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO na kojima možete izvršiti prijavu:

• 10000 ZAGREB, Zapoljska 1
• 10360 SESVETE, Trg Dragutina Domjanića 4
• 10090 SUSEDGRAD, Sigetje 2

Na navedenim lokacijama također možete upitati za detaljnije informacije, prikupiti potrebnu dokumentaciju ili sa već prikupljenom dokumentacijom obaviti registraciju obrta.
Sve potrebno možete pronaći i na stranicama:

http://portor.mingorp.hr/grad_zagreb.htm

ili

http://www.hitro.hr/Default.aspx

Upisom obrta u obrtni registar obrtnik je dužan započeti s obavljanjem djelatnosti u roku od jedne godine od dana izdavanja obrtnice .
Zakon o obrtu poznaje tri vrste obrta:

• slobodne
• vezane
• povlaštene

Slobodni obrti su svi oni kod kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti, majstorski ispit, srednja stručna sprema, srednja školska sprema ili odgovarajuće više ili visoko obrazovanje. Za obavljanje slobodnih obrta fizička osoba mora udovoljavati jedino općim uvjetima (dokaz o zadovoljavanju zdravstvenih uvjeta ako je to propisano Zakonom te da pravomoćnom presudom, rješenjem o prekršaju ili odluci Suda časti ustanovljenog pri Hrvatskoj gospodarskoj komori nema izrečenu sigurnosnu ili zaštitnu mjeru zabrane obaljanja djelatnosti te ima dokaz o pravu korištenja prostora kada je za obavljanje te vrste obrta potreban prostor).

Vezani obrti su oni koji za obavljanje uz opće uvjete traže i poseban uvjet stručne osposobljenosti, majstorski ispit odnosno odgovarajuću stručnu spremu. Također, fizička osoba može registrirati vezani obrt ako ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o obrtu i obaveže se da će prije početka poslovanja obrta na tim poslovima zaposliti radnika koji udovoljava posebnom uvjetu kojeg sama nema.

Povlašteni obrti su oni koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju mu izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta (npr. za prodaju streljiva, lijekova i sl.)

Dok za obavljanje slobodnih i vezanih obrta obrtnik mora imati OBRTNICU za obavljanje povlaštenih obrta mora imati i OBRTNICU I POVLASTICU, što znači da mora udovoljiti općim uvjetima i uvjetu spreme za dobivanje obrtnice te uvjetima za izdavanje povlastice.
Djelatnosti trgovine i ugostiteljstva pored općih uvjeta moraju udovoljavati i nekim posebnim uvjetima (npr. udovoljavanju minimalnim tehničkim uvjetima za prostor u kojem će se obavljati trgovina na malo, ili udovoljavanju minimalnih uvjeta za svaki ugostiteljski objekt).
Neki se obrti mogu obavljati i u stambenim prostorijama (popis takovih djelatnosti sadržan je u Pravilniku o obrtnima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama)

Nakon uredno podnesenog zahtjeva nadležni županijski ured odnosno ured Grada Zagreba dužan je izdati obrtnicu odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje obrtnice (ako ne udovoljava potrebnim uvjetima) najkasnije u roku od 15 dana.
S preuzetim Rješenjem o registraciji obrta obrtnik ide prvo izraditi pečat te otvoriti poslovni račun. Upisom obrta u obrtni registar obrtnik je dužan započeti s obavljanjem djelatnosti u roku od jedne godine od dana izdavanja rješenja. Najkasnije u roku od osam dana prije početka poslovanja obrta dužan je obavijestiti nadležni županijski ured koji o tome odmah obavještava nadležne inspekcije. Nakon toga prijavljuje se u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) te REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA u ispostavi Porezne uprave nadležne prema sjedištu obrta .

Prednost registracije obrta nad osnivanjem trgovačkog društa je ta štoza obrt nije potreban temeljni kapital, trošak osnivanja iznosi 470,00 Kn, vrijeme potrebno za otvaranje iznosi maksimalno 15 dana, knjigovodstvo je jednostavno po načelu blagajne (u primitke ulazi sve što je naplaćeno dok u izdatke sve što je plaćeno) pa je i trošak vođenja poslovnih knjiga niži, nema ograničenja vezano uz broj zaposlenih, članovi obitelji mogu sudjelovati u radu (u nazočnosti obrtnika) te postoji mogućnost privremene obustave rada do jedne godine bez navođenja razloga odnosno i dulje u slučaju bolesti ili nastupa više sile.

Nedostatak mu je taj što obrtnik za obveze nastale obavljanjem obrtničke djelatnosti odgovara cjelokupnom svojom imovinom, za neke djelatnosti je potrebna odgovarajuća stručna sprema te što mu se poslovni rezultat – DOHODAK oporezuje po progresivnoj
poreznoj stopi (ovisno o visini dohotka kao kod dohotka od nesamostalnog rada odnosno plaće, dok trgovačko društvo plaća porez na dobit po stopi od 20%).

Autor članka: Nevenka Mikloška, ovl. računovođa

Nevenka je direktor u tvrtki CONGREGO d.o.o. Član je Udruge Hrvatski Računovođa i ima certifikat Ovlaštenog računovođe. CONGREGO d.o.o. bavi se pružanjem računovodstvenih i savjetodavnih usluga.